Ασφάλεια Πληροφοριών & Δεδομένων

Η Ασφάλεια Πληροφοριών και Δεδομένων αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της εταιρείας προκειμένου:

  • Να διασφαλίσει την ασφαλή τήρηση, προστασία και επεξεργασία των δεδομένων των πελατών της και όλων των σχετικών πληροφοριών.
  • Να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις σχετικές κείμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις,
  • Να προστατεύσει τα συμφέροντα της εταιρείας και όσων συναλλάσσονται με αυτή και την εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των εμπιστευτικών δεδομένων τους.
  • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και της εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο λειτουργίας της.

 

H εφαρμογή του συστήματος επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων στοχεύει στα ακόλουθα:

  • Προστασία των δεδομένων, των υπολογιστικών πόρων και της διακινούμενης πληροφορίας στις υπηρεσίες της εταιρείας από κάθε απειλή, εσωτερική ή εξωτερική, σκόπιμη ή τυχαία.
  • Συστηματική αποτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στη διασφάλιση δεδομένων, προσβλέποντας στην ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους.
  • Διαρκή ενημέρωση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα προστασίας και επεξεργασίας δεδομένων και την διεξαγωγή εκπαιδεύσεων για το προσωπικό.

 

Για τους λόγους αυτούς η εταιρεία αναπτύσσει και εφαρμόζει Πολιτικές και Διαδικασίες μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, που διασφαλίζουν την ακεραιότητα πληροφοριών και δεδομένων από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους.


Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών.
Το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας που εμπλέκεται στις δραστηριότητες και διαδικασίες και αφορούν στην Ασφάλεια Πληροφοριών και Δεδομένων έχει την ευθύνη να εφαρμόζει την πολιτική και τις ανάλογες Διαδικασίες στον τομέα της εργασίας του.
Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας δεσμεύονται στην τήρηση των αρχών σε σχέση με την Ασφάλεια Πληροφοριών και δεδομένων.