Τεχνικό Τμήμα

Τεχνική ωρίμανση

  • Μελέτες πολιτικού μηχανικού και τεχνικές επιθεωρήσεις
  • Υποβολή συνολικής αποτίμησης με τεχνική έκθεση
  • Προτάσεις αντιμετώπισης αυθαιρεσιών ή νομιμοποιήσεων του Ν. 4495/17
  • Υλοποίηση διευθετήσεων επί τεχνικών κωλυμάτων
  • Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και ηλεκτρονικών ταυτοτήτων
  • Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη
0-02-05-214892531ad409a8fc2bb9e20cf5f6de0bc1774e35729097f5b5cf85883cabd2_dbd821cfb4d1ae17
0-02-05-871b828d843566cbcc3afaedf9a99a3d9cda0f2c63810f352e970f8ce45cd7e0_f86e87190869e545

Εκτιμήσεις

Οι ειδικοί εκτιμητές μας θα καθορίσουν την πραγματική αξία των περιουσιακών σας στοιχείων.