Νομικό Τμήμα

Η NM properties διαθέτει ένα δίκτυο συνεργατών σε εθνικό επίπεδο παρέχοντας εκτενή κάλυψη στις υπηρεσίες νομικής ωρίμανσης χαρτοφυλακίων ακινήτων, που περιλαμβάνει:

 • Εγκατάσταση του πλειοδότη στην ιδιοκτησία
 • Υπηρεσίες μεσεγγύησης
 •  Αντιμετώπιση οποιασδήποτε δικαστικής ή εξωδικαστικής εμπλοκής
 •  Εθελούσια παράδοση του ακινήτου, καθώς και σύναψη ή παράταση σχέσης μίσθωσης
 • Συμβολαιογραφική επικύρωση της μεταπώλησης υπέρ του πλειοδότη
 • Υπηρεσίες του εθνικού κτηματολογίου
 • Νομικές γνωμοδοτήσεις και νομικός έλεγχος “από το Α έως το Ω” ως τελικό “καλώς έχειν”
0-02-05-214892531ad409a8fc2bb9e20cf5f6de0bc1774e35729097f5b5cf85883cabd2_dbd821cfb4d1ae17
0-02-05-a283f3e01d6616d944f149bd00d155f77278cd89a6a2d76eb0f02812f995ffd8_64409761253a101b

Η νομική εμπειρία των συνεργατών της NM PROPERTIES επί υποθέσεων εμπράγματου δικαίου, αναγκαστικής εκτέλεσης και δικαίου ακινήτων εκτείνεται και στις υπηρεσίες τίτλων και δανείων, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

 • Εγγραφή και εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης
  – Καταχώριση και άρση υποθήκης ή κατάσχεσης, καθώς και ολικής ή μερικής τροπής προσημείωσης σε υποθήκη
 • Έκδοση διαταγών πληρωμής και αντιμετώπιση συναφών ανακοπών και ασφαλιστικών μέτρων
 • Η εξωδικαστική καταγγελία οποιασδήποτε κατηγορίας δανειακών συμβάσεων
 • Διενέργεια μαζικών νομικών ελέγχων σε τίτλους ακινήτων σε όλη την επικράτεια
 • Η διαχείριση των απαιτήσεων από επιταγές, συναλλαγματικές, στεγαστικά, καταναλωτικά, επιχειρηματικά και ομολογιακά δάνεια

Συμβολαιοποίηση

Το νομικό μας τμήμα δύναται να παράσχει υπηρεσίες και να προβαίνει σε έλεγχο προσκομισθέντων εγγράφων ή και φακέλων όσον αφορά στην πληρότητα των πιστοποιητικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης (συμβόλαιο αγοραπωλησίας) ακινήτου , ήτοι έλεγχο:

 • της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου,
 • των τίτλων κτήσης των προκατόχων εφόσον υπάρχουν στο αρχείο της τράπεζας υλοποιώντας κάθε ενέργεια σχετική με την αποβολή τέως ιδιοκτητών,
 • των κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων,
 • λοιπών πιστοποιητικών, των πιστοποιητικών βαρών, διεκδικήσεων και μεταγραφής από τα υποθηκοφυλακεία και
 • του προσχεδίου συμβολαίου που συντάσσεται από τη συνεργαζόμενη συμβολαιογράφο έχοντας ως βάση και τα πρότυπα όρων των συμβολαίων οποιασδήποτε τράπεζας.
0-02-05-f378064d715fa028fa21e6a155cb192313b3de19991c5bc0365bdd67fc3d325e_6adb6b698319b9f5
0-02-05-f378064d715fa028fa21e6a155cb192313b3de19991c5bc0365bdd67fc3d325e_6adb6b698319b9f5

Υπηρεσίες Συμβολαιογραφείου

Εντός του νομικού τμήματος της NM Properties λειτουργεί από τα μέσα του 2023 οργανωμένο συμβολαιογραφείο. Στα πλαίσια της λειτουργίας του νέου αυτού τομέα, η συμβολαιογράφος της εταιρείας μας είναι σε θέση να συντάσσει συμβόλαια αγοραπωλησίας, τροποποιητικές και κατακυρωτικές πράξεις ή δηλώσεις του αρθ. 6.4 του Ν. 2.664/98 με τις νόμιμες αμοιβές του Ν. 2830/2000 και της ΚΥΑ 111376/11, στο συντομότερο εφικτό χρονικό πλαίσιο και ιδίως σε πρότερη συνεννόηση ως προς τις ανάγκες των υπερθεματιστών ή των υποδεικνυομένων ως αγοραστών.

Επίσης, συμπληρωματικά προς την διαδικασία συμβολαιοποίησης που αυτοδικαίως εξυπηρετεί το νομικό μας τμήμα, το συμβολαιογραφείο έχει δυνατότητα να προβαίνει και στην μεταγραφή των ανατιθέμενων προς εκείνο πράξεων σε υποθηκοφυλακεία ή κτηματολόγια ύστερα από αίτηση των συμβαλλομένων στα πλαίσια του άρθ.4 της ΚΥΑ 100692/09.

0-02-05-a7a52c7e3c1ea329fce6575f487b995758037295f9301dff269b00d7c8564bee_3649921e07806a78

Εθνικό Κτηματολόγιο & Υποθηκοφυλακεία

Οι νομικοί συνεργάτες της NM Properties από την αρχή της λειτουργία των πρώτων κιόλας Κτηματολογίων της Αττικής, αλλά και νωρίτερα σε ό,τι αφορά στην παρουσία τους στα Υποθηκοφυλακεία ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας, απέκτησαν και διατηρούν την εξοικείωση σχετικά με τις κτηματολογικές καταχωρίσεις και τη λειτουργία των υπηρεσιών για:

 • Δηλώσεις, καταχωρίσεις και εγγραφές υποθηκικών βαρών,
 • Έρευνες ακίνητης περιουσίας και μάλιστα σε μεγάλους αριθμούς,
 • Εξαλείψεις κατασχέσεων, υποθηκών και προσημειώσεων,
 • Έκδοση πιστοποιητικών και κτηματολογικών αποσπασμάτων,
 • Αιτήσεις και καταχώριση αγωγών κτηματολογικού περιεχομένου

Διαχείριση χαρτοφυλακίου

Διαχειριζόμαστε ακίνητα προερχόμενα από αναγκαστικούς πλειστηριασμούς προκειμένου να καταστούν κατάλληλα για περαιτέρω διάθεση, Περιλαμβάνοντας τους χειρισμούς επί ολόκληρου του νομικού πλαισίου για την επιτυχή εγκατάσταση του υπερθεματιστή σε αυτό. Για το σκοπό αυτό, η νομική και τεχνική μας ομάδα παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές σε κάθε απαιτούμενο βήμα και αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση ολόκληρης της διαδικασίας κατακύρωσης και απόκτησης.

0-02-05-871b828d843566cbcc3afaedf9a99a3d9cda0f2c63810f352e970f8ce45cd7e0_f86e87190869e545